Relvad

Relvade ja laskemoona sisse- ja väljatoimetamist Eestist teistesse liikmesriikidesse reguleerib relvaseadus.
 
Euroopa Ühenduse territooriumil tulirelvade ja laskemoona edasitoimetamise aluseks on Euroopa tulirelvapass, millesse on kantud riigi pädeva asutuse luba reisida ühest liikmesriigist teise Euroopa tulirelvapassis nimetatud tulirelvade ning laskemoonaga, mis on mõeldud nendele tulirelvadele.
 
Eestis väljastab Euroopa tulirelvapassi füüsilisele isikule tema elukohajärgne prefektuur isiku taotluse alusel, kui isikule on käesoleva seaduse alusel väljastatud relvaluba ning on tasutud riigilõiv. Euroopa tulirelvapass kehtib kuni viis aastat, kehtivus on piiratud relvaomaniku relvaloa kehtivusega. Kui relvaluba tunnistatakse kehtetuks, kaotab kehtivuse ka tulirelvapass. Teise ELi liikmesriiki on õigus reisida Euroopa tulirelvapassis nimetatud tulirelva ja selle laskemoonaga Politsei- ja Piirivalveameti kui pädeva asutuse eelneva vastava loa olemasolul.
 
Isik, kellele on väljastatud Euroopa tulirelvapass, ei pea omama teise liikmesriigi pädeva asutuse luba, kui ta kutsega tõendab, et soovib külastatavas liikmesriigis tegeleda jahinduse või laskespordiga.
 
Kui liikmesriik on keelustanud teatud liiki tulirelvade riiki sissetoomise, siis tehakse Euroopa tulirelvapassi vastav selgesõnaline sissekanne.
 
Füüsiline isik võib relva või laskemoona oma tarbeks Eestisse toimetada, kui tal on:
  1. relvaluba või relvaseadusega kehtestatud korras antud vastava relva soetamisluba
  2. tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelluba, mille väljastab talle tema avalduse alusel Politsei- ja Piirivalveamet
  3. tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise luba, mille väljastab taotlejale relva või laskemoona lähteriik eelloa alusel. Kui relv on Eestisse toimetatud, esitab taotleja loa viivitamata Politsei- ja Piirivalveametile.
 
Piret Tinkus
Tollikorralduse osakonna peaspetsialist
676 3251

 

Vaata lisaks:Tagasi | Üles