Info reisija ja temaga kaasas oleva pagasi läbivaatusest tollis

Infomaterjal selgitab reisija ja temaga koos liikuva pagasi läbivaatuse korda tollis.

Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) üheks ülesandeks on majanduse ja ühiskonna kaitsmine ning salakauba, ohtliku ja keelatud ainete/esemete sisse- ja/või väljaveo tõkestamine riiki. Samuti on seaduseandja poolt MTA-le pandud kohustus kindlustada sissetoodud kaupade importimisel kogutavate maksude tasumine ja järelevalve teostamine tollieeskirjade täitmise üle.

Tollieeskirjade rikkumised on näiteks deklareeritava kauba toimetamine üle tollipiiri tollikontrollist kõrvale hoides, kauba deklareerimata jätmine või muul pettuslikul viisil toimimine.

Salakaubaveo tõkestamisel on tollil tulnud tegeleda peamiselt järgmiste kaupadega: narkootilised ained, sigaretid, alkohol, relvad, intellektuaalset omandit rikkuvad kaubad ning ohustatud looma- ja taimeliigid (CITESi kaubad).

Euroopa Liidu sise- ja välispiiride piiripunktides, mis asuvad rahvusvahelistes sadamates/lennujaamades (sealhulgas transiittsoonides) või maismaal, tegelevad reisijate teenindusega ja järelevalvega tolliametnikud.

Reisija ja tema pagasi läbivaatus tehakse, kui tollil on alust arvata, et reisija varjab pagasis, oma rõivastes, kehal või kehas deklareerimisele kuuluvat (sh piirangutega seotud või keelatud) kaupa.

Juhul kui tolliametnikul on põhjust kahtlustada õigusrikkumist, siis ta rakendab rikkumise ennetamiseks või tuvastamiseks vajalikke järelevalvemeetmeid. Need on suunatud konkreetsele isikule, keda tollieeskirjade rikkumises kahtlustatakse.

Reisijate kontrollimiseks kasutatakse küsitlemist, pagasi avamist, pagasi läbivaatust või läbivalgustamist ja reisija läbivaatust.

Reisijatel palutakse suhtuda tollikontrolliga seotud toimingutesse mõistvalt, sest tolliametnikud teevad oma tööd riigi kodanike heaolu ja turvalisust silmas pidades.


Pagasi läbivaatus

Tolliametnikul on teenistuskohustuste täitmisel õigus nõuda reisijalt tema pagasi esitamist läbivaatuseks.

Pagas tähendab kõiki esemeid, mida reisija kannab ükskõik mil viisil reisi jooksul endaga kaasas, näiteks kotid, kohvrid, pakid, kastid, mapid ning nendes sisalduvad esemed. Reisija pagas võib asetseda ka transpordivahendis.

Isiklikud asjad on reisija poolt reisil kasutamiseks või tarbimiseks mõeldud esemed, mis olid reisija omandis või valduses juba reisi alustades. Reisi jooksul omandatud esemed loetakse kaubaks.

Reisija vastutab kogu pagasi eest, mis tal piiriületuse hetkel kaasas on.

Pagasi läbivaatust teostatakse reisija juuresolekul. Läbivaatusel peab isik oma pagasi ette näitama ning selle kontrolliks avama ning läbivaatuse lõppedes ise kokku pakkima.

Kui isik keeldub läbivaatuse juures viibimast või pagasit avamast, võivad tolliametnikud, ühe manuka juuresolekul, pagasi läbi vaadata ka ilma valdaja juuresolekuta.

Manukaks ei või olla menetlusosalised, nende kolleegid ja lähedased.


Reisija (isiku) läbivaatus

Kahtluse korral, et reisija varjab tollikontrollile kuuluvat kaupa peidetuna kehal või kehas, võib reisijaga samast soost tolliametnik:

 • teostada isiku läbivaatuse eraldatud ruumis.
  Tolliametnikul on läbivaatuse käigus õigus kombata isiku riideesemeid ja vajadusel paluda isikul lahtirõivastumist.
 • saata isik raviasutusse kehasisese läbivaatuse tegemiseks.

Läbivaatuse käigu ja tulemuste kohta koostatakse läbivaatuse akt, millega saab isik enne selle allkirjastamist tutvuda. Reisijal on aktiga mittenõustumise korral õigus lisada aktile oma kirjalikud vastuväited.


Tolliametnikud tollikontrolli läbiviimisel:

 • juhinduvad oma teenistuskohustuse täitmisel õigusaktidest;
 • tutvustavad ennast;
 • on viisakad ja suhtuvad isikusse diskreetselt;
 • esitavad ainult asjassepuutuvaid küsimusi;
 • informeerivad isikut läbivaatuse põhjusest ja tutvustavad läbivaatuse korda;
 • võivad:
  • kontrollida reisija dokumente;
  • paluda isikul pagasi lahti- ja kokkupakkimist;
  • läbi vaadata isikuga kaasas olevat kaupa ja isiklikke asju;
  • kutsuda reisijat kontrolli.


Reisijal on õigus:

 • nõuda, et:
  • isiku läbivaatus toimuks eraldi asuvas sobivas soojas ruumis ühe samast soost manuka juuresolekul ja läbivaatuse juures viibiks tema poolt kohalviibijate seast valitud tunnistaja;
  • talle antakse läbivaatuse akti üks eksemplar.
 • esitada vaie tolli toimingu peale. Vaie toimingu peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil vaide esitaja vaidlustatavast toimingust teada sai või pidi teada saama.
  Toll vaatab esitatud vaide läbi 30 päeva jooksul, arvates selle vastuvõtmisest. Kui juhtumi asjaolusid on vaja täiendavalt uurida, võib tähtaega pikendada kuni 10 päeva võrra ja sellest teavitatakse isikut.
 • välisriigi isikust reisijal on õigus kasutada tõlki.


Tollieeskirjade rikkumisel:

 • alustatakse väärteomenetlust;
 • määratakse rahatrahv või
 • seaduses ettenähtud juhtudel kohaldatakse väärteo vahetuks objektiks oleva kauba konfiskeerimist.

Kui väärteo objektiks on kaup suures koguses või isikul on samalaadse teo eest kehtiv väärteokaristus, otsustatakse kriminaalmenetluse alustamine. Kriminaalmenetlust alustatakse ka juhul, kui üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri või riigipiiri toimetatakse piirangutega või keelatud kaupa.


Enne reisimist on soovitav

 Tagasi | Üles